Våra Jaktlag

 Området

Den 22 oktober 1941 samlades 46 personer från byarna Gärdås, Jägra, Idbäck, Rommarheden, Hole, Grimsmyrheden, Storbyn, Tällbyn, Böle och Västra Utsjö till ett möte angående bildandet av ett eller flera jaktvårdsområden.

Efter en livlig diskussion beslöts enhälligt att utse en kommitté bestående av 11 ledamöter samt lika många personliga suppleanter. Kommittén fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till stadgar och därefter kalla till ett nytt möte.

Tiden gick och den 30 augusti 1943 kallades det till ett möte där det meddelades att byarna Gärdås, Jägra och Idbäck hade brutit sig ur konstellationen för att bilda ett eget område.
Efter detta möte hamnade försöket att bilda ett gemensamt jaktvårdsområde i glömska.

Den 17 maj 1949 begär ett antal markägare att länsstyrelsen skall besluta om bildandet av ett jaktvårdsområde för byarna Gärdås, Jägra och Idbäck.

Förrättningssammanträde hölls den 15 juni 1949, och den 23 september samma år fattade länsstyrelsen beslut om bildandet av Malungs Mellersta Jaktvårdsområde.
Området bildades för en tid av 10 år och ombildandet kom sedan att ske regelbundet vart 10:e år.

Efter ombildandet 1989 tillämpades ny lagstiftning som innebar att 10-års gränsen försvann och området fortsätter att gälla tills vidare.